Technische informatie

Een accu is op het eerste gezicht een simpel doosje waaruit stroom komt. De meeste voertuiggebruikers ervaren dat gelukkig ook zo, want als een accu goed wordt gedimensioneerd en onderhouden is het bij de huidige stand van techniek werkelijk 'Fit & Forget'

Wie eventueel een andere of meer veeleisende toepassing heeft, wordt al snel ingewijd in de complexiteit van het fenomeen accu, met raakvlakken in electrotechniek, chemie en metallurgie. En wordt ook al snel op het verkeerde been gezet door halve waarheden en hele onwaarheden. Het kan geen kwaad zich goed te (laten) informeren en adviseren door uw leverancier of één van onze specialisten.

In nevenstaand overzicht worden een aantal thema's aangeroerd die in de praktijk vaak aan de orde komen.

 

Garantie

Accu levert geen startstroom

Accu raakt snel leeg

Accu accepteert geen lading

Accu lekt zuur

Bevriezing

Explosie

Gridcorrosie

Verlies van actieve massa

Poolcorrosie

Sulfatering

Stratificatie

Thermal runaway

VRLA met bolling

Vullen met accuzuur

Installatie in voertuig

Schakelingen

Jumpstarten

 

Defect of versleten?

Aan alles komt een eind, ook aan een accu. Een accu wordt verondersteld niet meer inzetbaar te zijn als de nominale capaciteit minder is dan 80% van de oorspronkelijke.

Een accu is onderhevig aan een tweetal 'natuurlijke' slijtageprocessen: gridcorrosie (vooral bij startaccu's) en verlies van actieve massa (vooral bij deep cycle accu's). Beide verouderings-processen voltrekken zich geleidelijk. Bij startaccu's zal het einde zich aankondigen door moeizaam starten bij lage temperaturen, accu's voor diepontlading worden in toenemende mate 'kortademiger'.

Alle andere defecten zijn het gevolg van fabrikagefouten of onjuist gebruik. De kans dat in een geautomatiseerd productieproces een fabrikagefout onopgemerkt blijft is zeer gering: hooguit één of twee per duizend accu's. Een onopgemerkte productiefout zal zich bijna altijd al bij ingebruikname of zeer kort daarna manifesteren. Het gaat dan meestal om een defecte doorverbinding of lekkage langs het deksel.

Het spreekt vanzelf dat accu's die binnen de garantietermijn defect raken door onjuist of oneigenlijk gebruik niet voor garantie in aanmerking te komen. Overigens is het opmerkelijk dat de helft van het aantal garantieclaims betrekking heeft op accu's waaraan niets anders mankeert dan dat zij ontladen of gestratificeerd zijn.

Terug naar boven !

Accu levert geen startstroom

Bij startaccu's zal het einde van de inzetbaarheid zich aankondigen door moeizaam starten, vooral bij bij lage temperaturen. Dat kan natuurlijk het resultaat zijn van een natuurlijk slijtage proces. Een accu is onderhevig aan een tweetal 'natuurlijke' slijtageprocessen: gridcorrosie en verlies van actieve massa. Deze processen voltrekken zich geleidelijk, nooit plotsklaps. Dat wil helaas niet zeggen dat de symptonen zich niet van de ene dag op de andere kunnen voordoen: na een flinke nachtvorst kan op pijnlijke wijze duidelijk worden wat bij hogere temperaturen onopgemerkt bleef!

Als het probleem zich voortijdig voordoet moet de oorzaak worden gezocht in gridcorrosie als gevolg van overlading en/of te hoge temperatuur. Het is daarom van groot belang de laadspanning te testen zodat een volgende accu niet hetzelfde lot zal ondergaan.

Een tweede oorzaak kan worden gevonden verlies van van actieve massa door te diepe ontlading. Als de accu onvoldoende capaciteit heeft om te voorzien in de energiebehoefte van het voertuig, kan het niet anders dan dat het einde vroegtijdig wordt bereikt. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor startaccu's die te weinig lading ontvangen. Veel korte ritjes tijdens welke de dynamo er niet in slaagt de accu volledig te laden zorgen ervoor dat ook zonder zware gebruikers een startaccu in een voortdurende staat van diepontlading geraakt die de levensduur dramatisch bekort.

Een accu die om hiervoor genoemde reden nooit volledig wordt geladen kan ook stratificatie optreden. Het zuurbestanddeel van het elektrolyt heeft zich in de onderste lagen van de elektrolyt geconcentreerd, zodat het bovenste gedeelte van de accu inactief is. De hoge zuurconcentratie onderin daarentegen verhoogt kunstmatig de open klemspanning. Hierdoor lijkt de accu volledig geladen, maar produceert desondanks te weinig startstroom.

Terug naar boven !

Accu raakt snel leeg

De meest voor de hand liggende verklaring is dat de accu door slijtage aan het eind van zijn inzetbaarheid is geraakt.

Bij accu's in cyclisch bedrijf is de levensduur sterk afhankelijk van de diepte van ontlading. Feitelijk wordt de levenduur van een dergelijke accu reeds bepaald bij de aanschaf. Daar dient allereerst te worden onderzocht of de accu geschikt is voor de beoogde stroomafname én het beschikbare laadregime.

Te diepe ontlading door onvoldoende capaciteit van de accu of de lader/dynamo kan leiden tot versneld verlies van actieve massa en dus verkorte levensduur.

Een andere, mogelijke oorzaak is sulfatering wanneer de accu langere tijd in ongeladen toestand heeft doorgebracht. Niet alleen verhindert sulfatering de ladingopname, maar ook kunnen sulfaatkristallen in de vorm van scherpe naalden sluiting veroorzaken tussen de positieve en de negatieve plaat. Als een gesulfateerde accu wordt geladen zal als gevolg van deze sluiting de spanning snel oplopen zodat een automatische lader meent dat de accu volgeladen is en uitschakelt. De accu lijkt wel vol, maar is het niet – en dus is hij ook weer snel leeg!

Terug naar boven !

Accu laadt niet op

Als een accu, ondanks een goed functionerend lader of dynamo niet volledig geladen kan worden is dat het gevolg van sulfatering.

Sulfatering heeft altijd blijvend capaciteitsverlies tot gevolg. Bij lichte sulfatering van een niet-gesloten accu kan een aangepast laadprogramma soms nog enig soelaas bieden, maar dat vergt veel tijd en aandacht met weinig kans op succes.

Terug naar boven !

Accu lekt zuur

Accuzuur is zeer corrosief en kan grote schade toebrengen aan de omringende installatie.

Een 'natte' accu dient uiteraard rechtop te worden geinstalleerd om te voorkomen dat zuur via de vulopeningen of, bij een gesloten accu, door het ontluchtingsventiel naar buiten treedt. Een VRLA accu daarentegen kan zonder bezwaar in gekantelde positie worden geïnstalleerd.

Als de accu geen uiterlijke beschadigingen vertoon en desondanks langs het deksel lekt is er sprake van een onvolkomenheid in de aansluiting tussen bak en deksel die te herleiden is naar de fabrikant.

Een andere vorm van lekkage is zuur dat via de afdichting van de polen naar buiten treedt. De vakterm voor het verschijnsel is seepage. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar genoeg om poolcorrosie te veroorzaken

Tenslotte is er nog zuur dat door de vulopeningen naar boven komt. Dit is het gevolg van te hoog elektrolietniveau door te veel bijvullen of door bijvullen in ontladen toestand. Altijd eerst laden, daarna pas bijvullen!

Terug naar boven !

Bevriezing

Accuzuur is zeer corrosief en kan grote schade toebrengen aan de omringende installatie.

Een lood-zwavelzuur accu heeft eigenlijk een ingebouwde bescherming tegen elektrolytbevriezing omdat de capaciteit die kan worden onttrokken terugloopt naarmate de temperatuur daalt en daardoor het SG van de elektrolyt in ontladen toestand steeds hoger is dan het vriespunt.

Als een accu wordt ontladen in omgevingstemperatuur van 0°C, zal deze ongeveer 80% van de nominale capaciteit leveren. Het soortelijk gewicht van de elektrolyt in een 80% ontladen accu bedraagt ongeveer 1.14. Elektrolyt van dit S.G. zal bevriezen bij ongeveer -15°C. Dat betekent dat het vriespunt 15°C beneden de temperatuur van het elektrolyt ligt.

Evenzo zal bij een temperatuur van -20°C een accu nog maar 50% van de nominale capaciteit leveren, wat neerkomt op een SG van ongeveer 1.180 met een bijbehorend vriespunt van ongeveer -26°C. Dat is nog steeds 6 graden lager dan de temperatuur van de elektrolyt. Dit betekent dat voor een bepaalde elke denkbare omgevingstemperatuur de capaciteit die de accu levert onvoldoende is om de elektrolyt te kunnen laten bevriezen.

De enige keer dat de elektrolyt kan bevriezen is wanneer de accu volledig ontladen raakt bij een temperatuur van bijvoorbeeld 25°C en vervolgens in deze ontladen toestand aan een temperatuur beneden 0°C wordt blootgesteld. Dat lijkt vergezocht, maar het kán voorkomen, bijvoorbeeld door zelfontlading tijdens langdurige opslag. Denk maar eens aan een overwinterende boot of caravan met een conventionele batterij zonder druppellading.

Terug naar boven !

Explosie

Helaas kunnen accu's onder bepaalde omstandigheden exploderen.

Een geladen accu is een echte bom zodra alle opgeslagen energie in één keer vrij komt zoals bijvoorbeeld wanneer een gevallen stuk gereedchap volle sluiting veroorzaakt.

Bij het laden van een loodzwavelzuuraccu wordt het explosieve knalgas gevormd. Dit knalgas kan bij de geringste vonk exploderen. De meeste explosies vinden plaats tijdens het aan- of afkoppelen van de aansluitkabels, startkabels en de lader.

Als een accu explodeert tijdens het starten is dat meestal het gevolg van een te laag electrolytniveau door verkeerd laden en/of gebrekkig onderhoud. Een dendriet door sulfatering kan een brug vormen tussen twee platen zodat, op het moment dat de startstroom gaat lopen een vonk wordt getrokken en het in de accu aanwezige knalgas explodeert.

Voorkom explosieschade door nauwgezet volgen van de voorschriften en het dragen van oog- of gelaatsbescherming.

Terug naar boven !

Gridcorrosie

In een accu komt het electrolyt niet alleen in aanraking met de actieve massa op de plaat, maar ook met de onbedekte delen van het raster zelf.

Gridcorrosie is een normaal verschijnsel in een accu waarbij het lood van de positieve raster wordt omgezet in looddioxide. Als gevolg van deze omzetting nemen electrische geleiding en mechanische sterkte van de roosters geleidelijk af totdat de platen onder het eigen gewicht uit elkaar vallen. Dit is een normaal, onvermijdbaar proces waarmee in het ontwerp rekening is gehouden.

Overmatige gridcorrosie is een typisch gevolg van structureel overladen door middel van te hoge laadspanning of een te hoge laadfactor. Ook temperatuur is belangrijk. Hoge temperaturen zullen gridcorrosie versnellen, terwijl een gematigde temperatuur de levensduur ten goede zal komen.

Terug naar boven !

Verlies van Actieve Massa

De actieve massa van een accu is vergelijkbaar met de de spiermassa van een atleet: daarmee wordt de prestatie geleverd.

De actieve massa van de positieve plaat bestaat uit loodsulfaat. Tijdens het laden wordt dit loodsulfaat omgezet in loodoxide, tijdens de ontlading wordt loodoxide weer omgezet in loodsulfaat. Omdat loodsulfaat een groter molair volume heeft dan loodoxide zal de actieve massa tijdens ontlading dus toenemen en tijdens het laden weer in volume (en gewicht) afnemen. Door dit voortdurend krimpen en zwellen zullen telkens deeltjes van de actieve massa losraken, en de accucapaciteit zal geleidelijk afnemen.

Versnelde massa-uitval, in vaktermen ook wel aangeduid met PCL ofwel Premature Capacity Loss kan worden veroorzaakt door te diepe ontlading. Prominente voorbeelden hiervan worden vaak aangetroffen in toepassingen waar start- of semitractie accu's met voldoende capaciteit worden ingezet, maar met een inadequaat laadregime. Omdat de accu minder lading ontvangt dan er aan wordt onttrokken, wordt ongemerkt een ontladingspercentage bereikt die de levensduur in ernstige mate verkort.

Kenmerkend voor voortijdige massa-uitval door diepontlading is dat, anders dan in een normaal slijtageproces, de actieve massa is uiteengevallen, terwijl het rooster zelf nagenoeg gaaf is.Voorkom PCL door een juiste afstemming tussen accu, lader en gebruiker.

Terug naar boven !

Poolcorrosie

Corrosie van de metalen delen van een accu is het gevolg van een chemische reactie tussen de pool en de aansluitingen. Hier volgen een aantal oorzaken.

Oorzaak 1: galvanische corrosie

Galvanische corrosie wordt veroorzaakt door het potentiaalverschil tussen metalen die met elkaar in contact komen, in dit geval het materiaal van de pool en de aansluiting. Witte corrosie bestaat doorgaans uit lood- of zinkkristallen of, als de aansluitingen van aluminium zijn, uit aluminiumsulfaat. Als de aansluitingen van koper zijn zal de corrosie doorgaans uit blauwe kristallen bestaan. Heel vaak bestaat de corrosie uit een combinatie van van witte en blauwe kristallen: witte vanwege het lood in de aansluitklem en blauw door het koper in de kabel. Dit soort corrosie kan worden voorkomen door behandeling met een poolspray. Indien de corrosie reeds is ingetreden, eerst reinigen met een poolreiniger. Aansluitmateriaal eveneens reinigen en controleren op beschadigingen: een glad, goed aansluitend oppervlak is belangrijk voor een goede electrische geleiding.

Oorzaak 2: elektrolytische corrosie

Als de accu teveel elektrolyt bevat, dus boven het maximum peil of in ontladen toestand is (bij)gevuld kan door thermische expansie het zuur door de ventilatie-openingen naar buiten treden, in contact komen met de polen en aansluitingen en aldus corrosie veroorzaken. Dit probleem kan worden voorkomen door de accu met zorg te vullen.

Minder vaak voorkomend is dat het elektrolyt dat vanuit een slecht geconstrueerde accu langs de polen naar buiten 'kruipt' als gevolg van een slecht functionerende afsluiting. Met name bij accu's met een zijaansluiting kan dit probleem zich voordoen.

Oorzaak 3: atmosferische corrosie

Een andere oorzaak kan worden gevonden in de zwavelzuurdampen die ontstaan bij overlading en in combinatie met een slechte ventilatie de accupolen en aansluitingen kunnen aantasten. De oplossing is natuurlijk een goed laadregime en adequate ventilatie.

Terug naar boven !

Sulfatering

Tijdens het ontladen van een accu wordt de actieve massa omgezet in loodsulfaat. Dit loodsulfaat heeft een fijne structuur en wordt door lading weer omgezet in looddioxide en sponsachtig lood.

Als nu na diepe ontlading de herlading achterwege blijft zal het loodsulfaat uitkristalliseren Deze grote kristallen verstoppen de poriën van de actieve massa en schermen het plaatoppervlak af waardoor lading onmogelijk is. Het gevolg van sulfatering is daardoor blijvend capaciteitsverlies.

Het gesulfateerd actief materiaal van de positieve plaat is vaak licht van kleur, kenmerkend is de zogenaamde sulfaatstreep op eenderde van de hoogte.

Bij sterke sulfatering kan de actieve massa uit het rooster worden gedrukt, vaak met kromgetrokken platen tot gevolg.

Bij het laden van gesulfateerde batterijen kunnen zich op de negatieve plaat dendrieten vormen: scherpe, naaldvormige kristallen die als brugjes tussen twee platen sluiting kunnen veroorzaken. Zo'n sluiting wordt door een accutester als celsluiting aangemerkt en vaak ten onrechte aan een fabricagefout toegeschreven!

Terug naar boven !

Stratificatie

Als de concentratie zwavelzuur in de electrolytoplossing niet gelijkmatig is, maar in de onderste laag sterker dan in de bovenste laag, spreken we van stratificatie, gelaagdheid.

Het bovenste gedeelte van de accuplaat zal sulfateren wegens uitgeput elektrolyt, en het onderste gedeelte zal bezwijken aan massa-uitval en gridcorrosie wegens overbelasting!

Stratificatie treedt op als een accu langdurig in een ladingstoestand vertoeft van minder dan 80%. Dat kan het gevolg zijn van zelfontlading in combinatie met langdurige opslag, maar ook wanneer tijdens bedrijf nooit een volledige lading wordt ontvangen. Dat laatste kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van korte ritten met een voertuig, maar ook in een stationaire opstelling is het een bekend verschijnsel.

In VRLA accu's is het elektrolyt geïmmobiliseerd en daardoor zal dit verschijnsel minder gemakkelijk optreden, in gel accu's zelfs geheel niet.

Stratificatie in een 'natte' accu kan worden opgeheven door een verevenings- of boostlading: door de hoge laadspanning treedt gasontwikkeling op en daarmee wordt het elektrolyt weer gemengd.

Niet in VRLA

In geïmmobiliseerd elektrolyt en daardoor zal dit verschijnsel minder gemakkelijk optreden in VRLA accu's, in gel accu's zelfs geheel niet.

In AGM accu's kan het verschijnsel zich voordoen in zeer hoge stationaire cellen. Om het te voorkomen worden dergelijke accu's vaak op een zijkant gemonteerd.

Terug naar boven !

Thermal Runaway

Thermal Runaway kan het best te omschrijven als thermisch op hol slaan. Het is een fenomeen dat we bij lood-zwavelzuuraccu's uitsluitend aantreffen bij VRLA accu's.

De VRLA accu onderscheidt zich van de 'natte' accu door het recombinatieproces waarbij zuurstof en waterstof die ontstaan tijdens het laden niet uit de accu ontsnappen, maar binnen de accu recombineren tot water. Het recombineren is een exotherm proces: er komt warmte bij vrij.

Bij een combinatie van hoge omgevingstemperatuur en forse overlading zal door dit exotherme proces binnen de accu meer warmte vrijkomen dan aan de buitenzijde kan worden afgevoerd. Door de stijgende temperatuur zal de laadspanning afnemen en de laadstroom toenemen waardoor nog meer warmte wordt ontwikkeld enzovoorts. Uiteindelijk zal de accu smelten. Er bestaat explosiegevaar door interne kortsluiting en de aanwezigheid van grote hoeveelheid knalgas.

Thermal Runaway is een probleem dat eerst en vooral veroorzaakt wordt door de lader, niet door de accu.

Terug naar boven !

Waarom worden sommige VRLA batterijen dik?

Voor een goed functionerend combinatieproces in een VRLA batterij is een overdruk noodzakelijk. Deze overdruk wordt in stand gehouden door overdrukventiel. Batterijen met zeer grote cellen zoals de BCI 4D, BCI8D, DIN A, B en C en natuurlijk batterijen voor elektrische voertuigen, hoogwerkers en schrobmachines kunnen als gevolg van deze druk bol gaan staan. Dit is vooral het geval bij hogere temperaturen die de behuizing plooibaar maken. Daarom is een zekere mate van verdikking normaal.

Als echter tijdens het laden een batterij ernstige uitstulpingen gaat vertonen, is dat niet normaal. Het is een indicatie van overlading of een geblokkeerd overdrukventiel. Als de lader goed werkt, moet een dergelijke een batterij worden uit bedrijf te worden genomen.

Een VRLA batterij kan ook een negatieve bolling vertonen.

Onder bepaalde omstandigheden kan zich binnen een gesloten batterij namelijk een (gedeeltelijk) vacuüm vormen. Batterijtemperatuur en omgevingsdruk kunnen een rol spelen, maar de voornaamste oorzaken zijn het recombineren en het ontladingsproces.

Het recombinatieproces gaat nadat de lading is beëindigd nog enige tijd door, totdat de meeste zuurstof in de batterij is verbruikt. Tijdens het ontladen neemt het volume in de batterij verder af. Diep ontladen VRLA batterijen hebben daarom vaak een ingevallen uiterlijk. Batterijen met grote cellen kunnen zelfs bij volledige lading een negatieve bolling vertonen.

Een ingevallen VRLA batterij dient te worden opgeladen. Als de negatieve bolling daarmee niet verdwijnt, is dat een volkomen normaal verschijnsel en geen reden tot bezorgdheid. Echter, als slechts één cel een negatieve bolling vertoont (of mist) is het aan te raden een belastingtest uit te voeren.

Terug naar boven !

Vullen met accuzuur

Een beperkt assortiment VMF accu's wordt drooggeladen geleverd en dient vóór ingebruikname te worden gevuld met verdund zwavelzuur (37%). Verdund zwavelzuur (accuzuur) kan bij huidcontact of inname ernstige verwondingen veroorzaken. Hoewel door het volgen van onderstaande instructies het vullen, installeren en gebruiken geen problemen behoort op te leveren, dienen toch enkele belangrijke voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen. Inspecteer vóór het vullen de accu op externe beschadigingen controleer of de nieuwe accu de juiste maatvoering en aansluitingen heeft.

VULLEN VAN DROOGGELADEN ACCU'S

 1. Plaats de accu op een vlakke ondergrond.
 2. Verwijder niet eerder dan vlak vóór het vullen de de schroefdopjes en eventuele sluitfolie.
 3. Vul de accu met verdund zwavelzuur (37% ofwel SG 1.280) tot aan maximum niveau.
 4. Laat de accu minstens 30 minuten staan. Indien het zuurniveau is gedaald bijvullen tot het maximum.
 5. Schroef de vuldopjes handvast aan.
 6. Indien zuur is gemorst, reinigen met een sodaoplossing. Vergeet hierbij vooral de polen niet.

VULLEN VAN ONDERHOUDSVRIJE MOTORACCU'S

Onderhoudsvrije motoraccu's worden veelal aangeduid met MF, CTX, YTX of soortgelijk. Het zijn eigenlijk AGM accu's waaraan het zuur nog niet is toegevoegd. Het zuur wordt apart bijgeleverd en toegevoegd op het moment dat de accu in gebruik wordt genomen. Altijd vers, maar wel iets bewerkelijker dan de motoraccu's van het type Factory Activated, ook wel Sealed maintenance Free of SLA genoemd,. Dit zijn normale AGM accu's, die in de fabriek zijn afgevuld en gesloten.

 1. Plaats vóór installatie de accu op een vlakke ondergrond.
 2. Verwijder pas vlak vóór het vullen de sluitfolie.
 3. Neem de sluitstrip van de vulling en bewaar deze om na het vullen de accu mee te sluiten.
 4. De verzegeling van de vulling niet verwijderen of doorprikken.
 5. Plaats de vulling loodrecht in de vulupeningen en druk omlaag zodat de verzegeling verbroken wordt.
 6. U ziet luchtbelletjes opstijgen als teken dat het vullen is begonnen. Activeer dit proces zonodig door zachtjes tegen de vulling te tikken.
 7. Als de vulling leeg is kan deze voorzichtig worden verwijderd. Veeg indien nodig gemorst zuur af met droge doek of tissue. Vergeet hierbij vooral de polen niet.
 8. Druk het afdichtkapje stevig in de vulopeningen en zodat deze op geheel aansluit op de accu.

De vulprocedure is nu voltooid. Open hierna de accu nooit meer. Nooit naderhand water of electrolyt toevoegen!

LADEN

Na het vullen heeft uw accu ongeveer 80% van zijn capaciteit beschikbaar. Onmiddellijk in bedrijf nemen zonder doorladen betekent met een ladingachterstand beginnen.Het is beter voor de levensduur dat de accu eerst correct wordt doorgeladen. Indien na deze initiële lading het zuurniveau is gedaald kan worden bijgevuld met accuzuur tot het maximum niveau. Let op: dit is de laatste maal dat de accu wordt (bij)gevuld met zuur. Voortaan alleen bijvullen met gedemineraliseerd water.

Terug naar boven !

Installatie in een motorvoertuig

Bij alle voertuigen vanaf bouwjaar 1998 dient het instructieboekje te worden geraadpleegd alvorens de accu te ontkoppelen. Bij nalatigheid is de kans groot dat motormanagementsysteem en diverse accessoires zoals airbag, radio en navigator geheel ontregeld worden. In degelijke gevallen dient gebruik te worden gemaakt van een externe stroombron om de instellingen te bewaren. Dit kan door middel van een kleine 12V accu of een gestabiliseerde lader zoals de VMF Medium met een aansluiting op de sigarettenaansteker.

Voor het overige dient bij de installatie van een accu de juiste volgorde in acht te worden genomen.

 

 1. Neem kennis van de veiligheidsvoorschriften
 2. Schakel alle gebruikers uit en neem de contactsleutel uit het slot
 3. Maak eerst de negatieve kabel los ter voorkoming van kortsluiting
 4. Vervolgens de positieve kabel losmaken
 5. Maak nieuwe accu, bak en aansluitingen grondig schoon
 6. Aansluitingen en polen licht insmeren met zuurvrije vaseline
 7. Plaats de nieuwe batterij en overtuig u van de juiste poolstand: pluspool komt overeen met positieve kabelklem
 8. Sluit de kabels in omgekeerde volgorde aan: dus eerst de positieve aansluiting, daarna de negatieve. Draai de klemmen stevig maar niet overdreven aan.
 9. Bij motorrijwielen: bevestig eventuele gasafvoerslang, er daarbij voor zorgend dat op ca 3cm van ieder einde een sneetje in de slang is aangebracht. Bij eventuele verstopping of beknelling van de slang zal dit als overdrukventiel werken.
 10. Zorg dat de accu goed is vastgezet en controleer waar mogelijk het electrolytniveau.
Neem nooit, terwijl de motor loopt, een van de accuklemmen los.
De dynamo levert doorgaans een veel hogere spanning dan de accuspanning. De accu functioneert hierbij als condensator zodat de systeemspanning niet te hoog oploopt. Neemt men tijdens het draaien van de motor een van de accuklemmen los, dan kan daardoor kan de systeemspanning veel hoger worden met als gevolg totale vernieling van het elektrische systeem.

Schakelingen

Er bestaan drie manieren om accu's aan elkaar te koppelen.

Serieschakeling

Een accu van 12 Volt bestaat eigenlijk uit 6 accucellen van 2 Volt die in serie geschakeld zijn: de pluspool wordt doorverbonden met de minpool etc. zodat het uiteindelijk potetiaalverschil 12 volt bedraagt. Meerdere 6 of 12 Volt accu's laten zich natuurlijk op dezelfde manier doorverbinden zodat uiteindelijk een opstelling van 12V, 24V of zelfs nog hoger wordt verkregen. De capaciteit blijft gelijk. Dus 2 x 6V 220Ah geeft een opstelling van 12V 220Ah.

Bij tractiecellen wordt de set opgebouwd uit 2V cellen met ieder een capaciteit die kan oplopen tot wel meer dan 1400Ah(5h).

Parallelschakeling

Bij deze schakeling wordt het tegenovergestelde bereikt: door alle pluspolen met elkaar door te verbinden en hetzelfde te doen met de minpolen ontstaat een opstelling met gelijkblijvend voltage, maar met toegenomen amperage. Dus 2 x 6V 210Ah geeft 6V 420Ah.

Bij parallelschakelingen is het uiterst belangrijk dat de accu's gelijk in capaciteit en de doorverbindingen van gelijke dikte en lengte zijn. Zelfs dan is moeilijk te vermijden dat door verschil in interne weerstand één accu overladen zal worden en de andere zal sulfateren door onderlading.

Serieparallelschakeling

Hier wordt een toename in zowel voltage als amperage bereikt door beide voornoemde schakelingen te combineren: Het voordeel van deze schakelwijze is dat de cellen waaruit de installatie is opgebouwd relatief klein zijn. Dat vergemakkelijkt zowel de fysieke installatie als eventuele gewichtverdeling.

Er zijn ook aanmerkelijke nadelen verbonden aan een (serie)parallelschakeling. Zeker, de relatief geringe componenten vergroten de hanteerbaarheid en de plaatsingsmogelijkheden. Maar de gevoeligheid voor onbalans in lading is een ernstige bedreiging voor de levensduur. En één accu vervangen is nauwelijks een optie – dat zou de onbalans alleen maar vergroten!

In een opstelling als servicebatterij van een wat grotere capaciteit en/of dure technologie kan een kostenvergelijking met 2V tractiecellen wel eens de betere keuze blijken!

Terug naar boven !

Jumpstarten

Maak eerst de rode kabel vast aan de pluspool van de lege accu en bevestig de andere zijde aan pluspool accu van de hulpwagen
Bevestig de zwarte kabel eerst aan de minpool accu van het hulpvoertuig en vervolgens aan de massa van het pechvoertuig (raadpleeg het instructieboekje, meestal is het motorblok de aangewezen plaats) Zorg dat de kabels vrij blijven van bewegende delen.
Start de motor van het hulpvoertuig en start even later het pechvoertuig
Maak de startkabels los in omgekeerde volgorde

Terug naar boven !


Bekijken  

Uw winkelwagen bevat geen producten

Verzendkosten € 0,00
Totaal € 0,00

Bekijken Afrekenen

 

Nieuwe producten

Er zijn op dit moment geen nieuwe producten