Definities:
1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Het Accuwarenhuis.nl: de bepaler van deze algemene voorwaarden.De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen het Accuwarenhuis.nl en de klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met het Accuwarenhuis.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Genoemde prijzen zijn internetprijzen en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Over de producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door het Accuwarenhuis.nl in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
Koopovereenkomst:
Wij spreken van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op onze internetwinkel. Ter bevestiging sturen we u een email met daarin alle order/adres gegevens zoals u dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen zijn menselijk, maar komen geheel voor uw risico en rekening. Mocht u een fout ontdekken in uw order laat het ons dan zo snel mogelijk weten per E-mail aan info@accuwarenhuis.nl
Betalingen:
De betaling dient te geschieden in euro's, en kan op de volgende manieren:
1. Overboeking naar onze bankrekening (Vooruit Betalen)
2. Betaling via iDEAL (Directe betaling)
3. Kontant / Pinbetaling (bij afhalen)
Over het retourneren van zendingen/producten:
Het Accuwarenhuis.nl wil alleen maar tevreden klanten hebben en houden. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting in de originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Ná ontvangst van de zending en goedkeuring van het Accuwarenhuis.nl over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort. De koop is definitief als er 14 werkdagen ná ontvangst van de order zijn verstreken.
Over de levering:
Het Accuwarenhuis.nl doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.Indien het Accuwarenhuis.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant het Accuwarenhuis.nl schriftelijk ingebreke te stellen.De bestelingen worden verstuurd met PostNL of door ons koeriersbedrijf.
Alle orders binnen Nederland worden GRATIS verstuurd !
Bij bestellingen naar België worden €15,- verzendkosten in rekening gebracht.


******BELANGRIJK******
Bepaalde artikelen mogen niet verzonden worden met PostNL
Natte accu's welke gevuld zijn met zwavelzuur worden niet met PostNL verzonden.

Bestellingen met zwavelzuur gevulde natte accu's worden per koerier bij u afgeleverd, het is dus belangrijk dat u op de bezorgdag thuis bent !
Vul daarom altijd uw telefoonnummer en/of email adres in, zodat wij contact met u op kunnen nemen.
De gewenste bezorgdag of afleverdatum kunt u eventueel aangeven bij het vakje "opmerkingen" tijdens de bestelprocedure.
Probeer (voor zover mogelijk) voor een afleveradres te kiezen waar altijd iemand aanwezig is die de bestelling kan aannemen.
Bijvoorbeeld op uw werk of bij de buren..
Bestellingen worden op werkdagen tussen 08:00uur en 17:00uur bij u afgeleverd.
Bestellingen die in het weekeinde of op zon en feestdagen worden geplaatst, zullen op de eerst volgende werkdag worden verstuurd.
Indien u vragen heeft omtrent de levering van uw artikelen, dan kunt u gerust contact met ons opnemen op telnr: +31(10)4840586 (vragen naar Dennis)
Over het versturen:
het Accuwarenhuis.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is het Accuwarenhuis.nl gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
Over de garantie:
Het Accuwarenhuis.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door het Accuwarenhuis.nl op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van 6 maanden ná aankoop gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is het Accuwarenhuis.nl eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door het Accuwarenhuis.nl overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van het Accuwarenhuis.nl te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken ná de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen ná de factuurdatum te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist het Accuwarenhuis.nl of het artikel vervangen wordt.
Batterijen en accu's die door "langdurige" ontlading gesulfateerd zijn, zullen buiten de garantie vallen.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Het Accuwarenhuis.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Het Accuwarenhuis.nl is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door het Accuwarenhuis.nl geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van het Accuwarenhuis.nl. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van het Accuwarenhuis.nl
Over terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door het Accuwarenhuis.nl gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.
Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van het Accuwarenhuis.nl
Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
U kunt alleen de nieuwsbrief ontvangen, indien u zich zelf heeft aangemeld via de site. Voor verdere vragen kunt u per email contact met ons opnemen middels het contactformulier.
Afbeeldingen:
De afbeeldingen die op onze website staan kunnen afwijken van het werkelijke product, maar worden zo waarheidgetrouw mogelijk afgebeeld. Lees daarom altijd de beschrijving, deze komt overeen met het product.
Klachtenregeling:
Klachten proberen wij binnen 30 dagen af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt u hierover bericht. Alle geschillen die voortkomen uit onenigheid tussen ons en de consument zullen worden bemiddeld via Geschillencommissie Thuiswinkel. De geschillen mogen ook voorgelegd worden aan een gelijkwaardige geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten die worden gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.
Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan het Accuwarenhuis.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden.Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Bekijken  

Uw winkelwagen bevat geen producten

Verzendkosten € 0,00
Totaal € 0,00

Bekijken Afrekenen

 

Nieuwe producten

Er zijn op dit moment geen nieuwe producten